Javne nabavke i obavještenja

JAVNI OGLAS Za prijem radnika u radni odnos

 

11.05.2020 12:03
 
Na osnovu Člana 53. Statuta JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice, Člana 8., Pravilnika o radu broj;NO-1075 od 16.05.2018. godine,Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice,broj:01/1-1115/2019 od 29.04.2019 godine, Zakona o radu (,,Službene novine FBiH’’, broj 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-02-3310/19 od 05.04.2019. godine, Odluke v.d. Direktora o potrebi prijema radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme broj: 01/1-1043-1/20 od 07.05.2020. godine, te saglasnosti Nadzornog Odbora broj;NO-1043/20 od 06.05.2020 godine,v.d. direktor JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice, raspisuje:
JAVNI OGLAS
Za prijem radnika u radni odnos

Raspisuje se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na slijedeća radna mjesta:
1. Referent za finansijsko knjigovodstvo – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
2. Higijeničar – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme u trajanju do 6 (šest) mjeseci

Opis poslova za poziciju 1. Vrši knjiženje, a po potrebi i kontiranje svih ulaznih i internih finansijskih dokumenata i brine za njihovu formalnu ispravnost,vrši knjiženje, a po potrebi i kontiranje poslovnih promjena vezanih za plate i ostale naknade za stalno uposlene, kao i knjiženje i kontiranje ugovora o djelu, vrši knjiženje , a po potrebi i kontiranje korektivnih naloga pripremljnih samostalno, od glavnog knjigovođe i od šefa za finansije i računovodstvo, vrši obračun i fakturisanje centralnog grijanja i izrađuje izlazne fakture po osnovu ostalih djelatnosti preduzeća, kao i interne fakture i vrši fiskalizaciju istih, vrši izradu faktura po osnovu svih Rješenja o korištenju javnih površina, i vodi glavnu i pomoćne evidencije o istim,vodi knjigu dnevnih i mjesečnih izvještaja, te servisnu knjižicu za fiskalni uređaj,vodi knjigu KIF-a u elektronskoj formi i priprema dokumentaciju za izradu PDV prijave,vrši završna knjiženja i obavlja sve pripreme u vezi sa izradom periodičnog i godišnjeg obračuna,daje potrebne podatke o stanju na određenim kontima, redovno prati stanja na kontima glavne knjige i pomoćnih knjiga (analitika), i ista redovno usaglašava sa glavnim knjigovođom i referentom za blagajničke i knjigovodstvene poslove,piše opomene dužnicima po svim osnovama potraživanja, zajedno sa glavnim knjigovođom i referentom za blagajničke i knjigovodstvene poslove prati stanje obaveza i potraživanja i obezbjeđuje potrebne podatke i finansijsku dokumentaciju za utuživanje neurednih platiša,izdaje i usaglašava IOS sa kupcima i dobavljačima,obavezno prati propise iz svog djelokruga rada,prima stranke i sa istim usaglašava stanja njihovih dugovanja, čuva svu finansijsku dokumentaciju i istu arhivira po propisima koji regulišu ovu oblast,eventaulno uočene nepravilnosti odmah predočava šefu za finansije i računovodstvo,radi i ostale poslove iz djelokruga svog rada po nalogu rukovodioca (šefa) za finansije i računovodstvo i direktora.

Opis poslova za poziciju 2. Vrši svakodnevno čišćenje kancelarija , prostorija arhive ,kuhinje i sanitarnog čvora kao i inventara,redovno održava čistoću ispred zgrade (čišćenje lišća i drugih otpadaka) čišćenje snijega za nesmetan,prilaz zgradi od trotoara do ulaza u zgradu,redovno pregleda poslovne i druge prostorije ,vodi računa o zatvaranju prozora , zaključavanje vrata te o eventualnoj neispravnosti bilo koje vrste blagovremeno obavještava predpostavljenog i direktora JP,odgovorna je za raspolaganje svim ključevima prostorija čije čišćenje vrši kao i njihovo davanje na korištenje drugim licima, odgovorna je za čuvanje i pravilno korištenje potrošnog matrijala za održavanje čistoće,za čuvanje inventara kojeg koristi u svom radu (usisivač,posuđe i sl.),obezbjeđuje kafe , napitke i pića prema ukazanoj potrebi za direktora,u odsutnosti dostavljača pošte,istog zamjenjuje u tom dijelu posla,ostale poslove održavanja higijene prema ukazanoj potrebi JP-a. vrši poslove čišćenja održavanja čistoće u stambenim jedinicama ili drugim objektima koji su dodijeljeni na upravljanje JP-u,za svoj rad odgovorna je šefu službe i nadležnom referentu,Radi ostale poslove održavanja higijene prema ukazanoj potrebi JP-a., radi i ostale poslove iz djelokruga svog rada koje joj odredi direktor JP-a i rukovodioca.

Opći i posebni uslovi za poziciju 1:
-Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-Da je stariji od 18.godina,
-Minimalno SSS,Ekonomska škola ili srednja škola društvenog smijera,IV stepen stručne spreme
-Dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto te dokaz da se protiv istog ne vodi krivični postupak koje će dostaviti nakon Odluke o prijemu u radni odnos a prije potpisivanja ugovora o radu.
-Radno iskustvo minimalno 1 godine na istim ili sličnim poslovima-orginal uvjerenje o random iskustvu.

Opći i posebni uslovi za poziciju 2:
-Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-Da je stariji od 18.godina,
-Obrazovanje – NK/KV,poželjna Osnovna škola,I stepen stručne spreme/Kvalifikovani radnik,III stepen stručne spreme
-Dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto te dokaz da se protiv istog ne void krivični postupak koji će dostaviti nakon Odluke o prijemu u radni odnos a prije potpisivanja ugovora o radu.
-Radno iskustvo 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima-orginal uvjerenje o random iskustvu


Uz prijavu na Javni oglas za poziciju 1 ili 2. Kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
- Prijavni obrazac (koji je propisan uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Tuzlanskog kantona, Službene novine br.4/19 od 13.04.2019. godine), Prijavni obrazac se može preuzeti lično u prostorijama JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice, ili pismenim zahtijevom kandidata na e-mail: jphorizontala@gmail.com.
- Biografija, adresa i kontakt telefon (potpisana),
- Uvjerenje o mjestu prebivališta – CIPS (ne stariji od 3 mjeseca)-orginal,
- Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija),
- Diploma (original ili ovjerena fotokopija),
- Druga dokumentacija koju smatra potrebnom

Napomena; Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji ukoliko se pozivaju na isti obavezni su dostaviti potrebnu dokumentaciju.Nakon otvaranja prijava kandidati koji budu ispunjavali Opće i posebne uslove bit će podvrgnuti pismenom i usmenom testiranju. Izabrani kandidati dužni su prije stupanja u radni odnos, dostaviti potvrdu - uvjerenje, mjerodavne javne zdravstvene ustanove, o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti,kao i dokaz da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice, ul.Oslobođenja 13., 75270 Živinice, sa naznakom: Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme –NE OTVARAJ, sa naznakom za poziciju 1 ili 2. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

V.D. Direktor JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice zadržava pravo odustajanja od Javnog oglasa u bilo kojoj fazi oglasa.

Dostavljeno;
- Služba za zapošljavanje
- Dnevne novine 
- Komisija za provođenje procedure po Javnom oglasu
- a/a 


V.D. Direktor
Ćazim Tulumović dipl.pravnik
Broj:01/1-1065/20
Datum:11.05.2020 godine
0 0